KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář
facebook facebook facebook

DPCalendar - Nadcházející události

Nebyla nalezena žádná událost

Definice a principy

Definice globálního rozvojového vzdělávání (GRV)

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Základní principy globálního rozvojového vzdělávání

Principy GRV odrážejí základní zásady při zavádění témat globálního rozvojového vzdělávání do vzdělávacího procesu, tedy způsob, jak s těmito tématy pracovat, aby bylo dosaženo cílů GRV.

Mezi nejdůležitější principy patří:

  • globální zodpovědnost – zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žijeme,
  • participace – účast na řešení problémů a konfliktů,
  • partnerství – spolupráce a rovnocenné partnerství mezi aktéry, státními i nestátními,
  • solidarita – solidarita s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochota jim pomoci,
  • vzájemná propojenost – vnímání současného světa jako celku a hledání souvislostí mezi místním, regionálním i celosvětovým děním,
  • otevřenost a kritické myšlení – otevřený a kritický přístup k informacím a názorům, schopnost morálního úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje,
  • sociální spravedlnost – aktivní podpora dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny,
  • udržitelný rozvoj – přizpůsobení životního stylu potřebě zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro příští generace.